ZADZWOŃ DO NAS

SKLEP: 87 642 42 69, 514 550 541,786 827 465

Regulamin Platformy Zamówień

Platforma zamówień Art. do Prod Rolnej jest prowadzony przez:
Art. do Prod Rolnej Mitros Małgorzata, Bargłów Dworny 103A, 16-320 Bargłów Kościelny i dostępny pod domeną https://mitros-barglow.pl/.

Dzień Roboczy – każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.28 z późn. zm.);

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Platformy Zamówień, w tym w szczególności dokonująca zamówień. Klientem może osoba fizyczna, pełnoletnia, która ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);

Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zamówień w Platformie Zamówień w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);

Konto – spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Platformie Zamówień, za pomocą którego Klient dokonuje zamówień lub korzysta z innych usług Platformy;

Towary – produkty sprzedawane przez Art. do Prod Rolnej za pośrednictwem Platformy Zamówień;

Wirtualny koszyk – funkcjonalność Platformy Zamówień, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Platformy Zamówień https://mitros-barglow.pl/ (dalej: „Platforma Zamówień” lub „Platforma ”), składania zamówień na Towary dostępne w sklepie internetowym https://mitros-barglow.pl/, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Platformy Zamówień, w tym przeglądania asortymentu Platformy Zamówień oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do publicznej sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego, dlatego w celu pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć. Do dokonywania zamówień konieczne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu. Art. do Prod. Rolnej w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
3. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu,a także bez rejestracji co jednakowoż ograniczać może niektóre funkcjonalności Platformy.
5. Klienci mogą porozumiewać się z Art. do Prod. Rolnej poprzez: formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: https://mitros-barglow.pl/ w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres biuro@mitros-bargłow.pl , telefonicznie pod numerem telefonu 87 642 42 69. Koszty korzystania przez Klienta z zewn. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Klient korzysta.
6. Art. do Prod. Rolnej dostarcza towary w ramach Platformy w promieniu 50km od punktu handlowego
7. Art. do Prod. Rolnej dostarcza towary w ramach Platformy w terminie do 2 Dni Roboczych
8. Art. do Prod. Rolnej dostarcza towary w ramach Platformy według poniższych wytycznych:
-minimalne zamówienie pasz pełnoporcjowych i koncentratów wynosi 1000kg
-minimalne zamówienie dodatków mineralnych wynosi 500kg
9. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko Art. do Prod. Rolnej i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie umowy.
10. W celu zamówienia Towaru na Platformie, Klient może założyć Konto w Platformie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, co znacząco ułatwia korzystanie z Platformy oraz pomaga lepiej wykorzystać wszystkie funkcjonalności Platformy.
11. W celu założenia Konta, Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji w Platformie. Rejestracja w Platformy Zamówień jest bezpłatna. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Platformy możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
12. Rejestracja w Platformie możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Facebook